Проблеми свързани с отговорността на цедента

Проблеми свързани с отговорността на цедента

I. Същност на цесията. Уредбата и днес. Цесията, която по своята същност представлява договор за прехвърляне на едно или няколко вземания е един от най-използваните инструменти в международната търговия. Макар и непознатo в древното римското право[1], това съглашение...