Влияние на понятието intuito personae върху приложното поле на правото по чл.29 ал.2 ТЗ

Влияние на понятието intuito personae върху приложното поле на правото по чл.29 ал.2 ТЗ

I. Уводни думи Потестативното право на търговеца по смисъла на чл.29 ал.2 ТЗ е обект на анализ в множество от общите курсове по Търговско право и в някои отделни статии. Въпреки това, все още са налице неизяснени моменти. Основната цел на изложението е да разгледа,...