Влияние на понятието intuito personae върху правото по чл.29 ал.2 ТЗ

I. Уводни думи Потестативното право на търговеца по смисъла на чл.29 ал.2 ТЗ е обект на анализ в множество от общите курсове по Търговско право и в някои отделни статии. Въпреки това, все още са налице неизяснени моменти. Основната цел на изложението е да разгледа,...