+359 877 714 087 / +359 877 718 087  

   office@sotirov-penchev.com

Публикации

Приложим ли е институтът на погасителната давност в наследственото право?

Приложим ли е институтът на погасителната давност в наследственото право?

I. Цел и обект на изследването Давността - институт, който засяга всички основни правни отрасли и в същото време тема подложена на безкрайно обсъждане. Въпреки огромния брой научни трудове[1] дискусиите продължават. В настоящото изложение ще се опитам да очертая някои...

Проблеми свързани с отговорността на цедента

Проблеми свързани с отговорността на цедента

I. Същност на цесията. Уредбата и днес. Цесията, която по своята същност представлява договор за прехвърляне на едно или няколко вземания е един от най-използваните инструменти в международната търговия. Макар и непознатo в древното римското право[1], това съглашение...

Влияние на понятието intuito personae върху приложното поле на правото по чл.29 ал.2 ТЗ

Влияние на понятието intuito personae върху приложното поле на правото по чл.29 ал.2 ТЗ

I. Уводни думи Потестативното право на търговеца по смисъла на чл.29 ал.2 ТЗ е обект на анализ в множество от общите курсове по Търговско право и в някои отделни статии. Въпреки това, все още са налице неизяснени моменти. Основната цел на изложението е да разгледа,...